Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Kernwaarden

De kernwaarden van Gemeentebelangen Eemsdelta vormen de bouwstenen van onze visie. Voor onze politieke vereniging staan vijf kernwaarden centraal. Deze zijn richtinggevend voor ons handelen.

 

Lokaal en onafhankelijk

Wij zijn een partij van, voor en door de inwoners van de gemeente Eemsdelta. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

 

Zet de stemdatum in je agenda

Google agenda | Apple agenda | Outlook agenda

 

1. Ambitieus

Met een ambitieuze houding willen wij innoveren. Bij innoveren wordt er al snel gedacht aan producten, processen of diensten, maar het gaat ook om sociale innovatie, waarbij we het in de kern hebben over mensen en gedrag. De gemeente denkt mee met haar inwoners en ondernemers en zoekt naar oplossingen die vernieuwend zijn en die potentiële kansen faciliteert.

 

2. Laagdrempelige organisatie:

Wij gaan voor een gastvrije gemeente in de meest brede zin. De diensten zijn gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar via alle communicatiekanalen: balie, internet, telefoon en post/e-mail. Inwoners moeten daarnaast bij elke (maatschappelijke en gemeentelijke) organisatie kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Iedereen moet zich welkom voelen, vooral die mensen die niet of moeilijk in staat zijn hun kansen zelf te benutten of een positieve bijdrage te leveren terwijl ze dat wel graag willen. De gemeente zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een gemeente waarop de inwoners daadwerkelijk kunnen vertrouwen en die haar afspraken nakomt.

 

3. Verantwoorde keuzes maken:

Voor het maken van keuzes worden vooraf, zoveel mogelijk samen met de samenleving (de inwoners) , (beleids)kaders opgesteld en de daarbij behorende budgetten vastgesteld. Het besturen van de gemeente betekent dat gehandeld wordt conform deze kaders en dat deze achteraf worden verantwoord. Daar hoort ook bij dat de vastgestelde budgetten worden gevolgd en geëvalueerd. Het gaat om publiek geld. Daarmee hebben zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders een grote verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij gaan voor een gemeente die transparant is in wat ze doet, hoe ze het doet en daarover verantwoording aflegt aan onze inwoners.

 

4. Lekker praktisch:

Eindeloos vergaderen en praten is niet iets om trots op te zijn. Het is de hoogste tijd om de vergadercultuur te doorbreken. Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing? Met minder overleg komt er meer productieve tijd vrij voor interactie met mensen waar de overheid en het bedrijfsleven hun bestaansrecht aan ontlenen, namelijk onze inwoners.

 

5. Zorgzaam voor elkaar:

Wij staan met plezier klaar voor onze inwoners. een van de primaire taken van de raad is de voorwaarden te scheppen zodat de gemeente die zorg kan regelen voor mensen die dat nodig hebben. Onder zorg verstaan wij geldzaken, relaties, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, wonen, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Het gaat om oog en oor hebben voor wat anderen nodig hebben en om daar oplossingsgericht naar te handelen.

 

Beslis mee in de nieuwe gemeente samen met onze andere leden!

Als lid heb je een directe stem om mee te beslissen over de samenstelling van de kandidatenlijst en verkiezingsprogramma’s

 

Word lid