Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Programma

 

Zet de stemdatum in je agenda

Google agenda | Apple agenda | Outlook agenda

 

1. Duurzame energie

 • Lagere energielasten voor inwoners door mee te doen in coöperatie vormen.
 • Genoeg is genoeg. Geen windmolens meer in onze gemeente.
 • Alternatieve vormen van energie toe staan in de toekomst.

 

De provincie Groningen wil meer duurzame energie. Tussen 2020 en 2035 moet 60 procent van de energie afkomstig zijn van wind, zon en biomassa. In het Groninger landschap en met name in onze gemeente zijn talloze wind- en zonneparken verrezen. Gemeentebelangen Eemsdelta zegt: genoeg is genoeg. Er zijn ook andere alternatieven voor duurzame energie zoals waterstof, algen, aardwarmte en getijdenenergie. Bij eventueel overrulen vanuit de provincie (windmolen parken) moet er een ruimhartig gebiedsfonds komen waar alle inwoners optimaal van kunnen profiteren. 

 

Lees meer over duurzame energie

 

 

2. Burgerzeggenschap

 • Inwoners zijn de ziel van onze woonkernen.
 • Samen richten we ons eigen woonkern in.
 • Zeggenschap over de eigen omgeving.

 

De inwoners van onze gemeente zijn de ziel van onze woonkernen, het leven in de brouwerij, het vandaag en het morgen. Daarom is het normaal dat burgers zich betrokken willen voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurd. Gemeentebelangen Eemsdelta wil dat dit een nog grotere impuls krijgt vanaf 2022, als de Omgevingswet intreedt. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.

 

Lees meer over burgerzeggenschap

 

 

3. Veiligheid

 • Strengere aanpak van criminele en jeugdbendes.
 • Strengere aanpak uitgaansgeweld.
 • Betere bereikbaarheid BOA’s en politie.

 

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Gemeentebelangen Eemsdelta gaat voor een streng beleid voor de aanpak van rivaliserende criminele jeugd- en ander groeperingen. Ook de overlast van geweldsdelicten en drugs tijdens evenementen en het uitgaansleven moet harder worden aangepakt. Een veilige leefomgeving is ook het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat daarbij om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Maar ook om fysieke veiligheid zoals verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. Handhaving en preventie spelen hierin een belangrijke rol. Wijkagenten en BOA’s moeten beter zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.

 

Lees meer over veiligheid

 

 

4. Betaalbare woningen - Volkshuisvesting

 • Mogelijk om te bouwen in dorpen.
 • Verbouwen en verduurzamen vergemakkelijken.
 • Uitgifte van eigen kavels.
 • Voor elke beurs de mogelijkheid om een eigen woning te bouwen.
 • Inwoners worden zelf projectontwikkelaars.

 

Projectontwikkelaars verplichten om betaalbare woningen te bouwen. De gemeente dient mee te werken door betaalbare grondprijzen te hanteren. We leven in een krimpgebied, dus zal het woningaanbod bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor het bouwen van woningen op door de inwoner wenselijke plek, maar niet alleen voor de personen met de grootste beurs.

 

Gemeentebelangen Eemsdelta staat voor:

 • betaalbare koopwoningen voor starters
 • betaalbare en voldoende sociale huurwoningen
 • bouwen in vrijheid op meer beschikbare kavels, passend in de directe omgeving.
 • projecten waarin probleemgezinnen een huis kunnen kopen. O.a. door zelfwerkzaamheid.

 

Lees meer over huisvesting

 

 

5. Groenbeleid

 • Elke woonkern bepaalt zelf de staat van het groen.
 • De verantwoordelijkheid, indien mogelijk, naar de inwoners van de woonkernen.
 • Actief afstoten openbaar groen.

 

Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter. Het onderhoud van het openbaar groen moet de komende jaren prioriteit krijgen. Afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het openbaar groen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt dat het nu tijd is om écht te investeren in het openbaar groen. Daarnaast wil Gemeentebelangen Eemsdelta graag een integraal groenbeleid waarin de verschillende wijken en dorpen zelf gaan bepalen hoe en wat de kwaliteit moet zijn en wie verantwoordelijk wordt voor deze kwaliteit. Het doel is dat er per woonkern een plan van aanpak komt waar ook de verloedering van de tuinen een onderdeel wordt.

 

Lees meer over groenbeleid

 

 

6. Verkeersveiligheid

 • Kruispunten, afritten en inritten overzichtelijker maken.
 • Trottoirs, fietspaden en bermen beter verlichten en onderhouden.
 • Iedereen veilig over straat.

De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen en straten in de woonwijken en omgeving. Minimaal onderhouden wegen en bermen bepalen ook voor een deel de verkeersveiligheid. Met name in de dorpen en wijken hebben inwoners te maken met te hoge snelheden, slechte verlichting, groot en zwaar landbouwverkeer en slechte fietspaden. Iedereen veilig over straat, dat is waar Gemeentebelangen Eemsdelta voor staat.

 

7. Jongerenbeleid

 • Jongeren hebben ruimte nodig voor zichzelf.
 • Nieuwe initiatieven ten aanzien van jeugdbeleid stimuleren.

De jeugd heeft de toekomst. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt het belangrijk dat jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Jongeren hebben daarbij hun eigen wensen en daar moet de politiek op inspelen.

 • Jongeren die opgroeien in onze gemeente moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om in onze gemeente te blijven wonen. Dit door ruimte te creëren voor bijvoorbeeld Tiny Houses en betaalbare jongeren (starters) huisvesting.
 • Jongeren in samenwerking met het bedrijfsleven opleiden zodat ze in de regio werk kunnen vinden.

 

8. Bewoners initiatieven

 • Een budget om initiatieven te ontwikkelen.
 • De bewoner organiseert en de gemeente faciliteert.
 • Ruimte en vrijheid voor bewonersinitiatieven.

De afgelopen jaren zijn een aantal zeer succesvolle bewoners initiatieven ontplooit.
Bewonersorganisaties die een maatschappelijk doel nastreeft waarbij onze inwoners zelf de initiatiefnemer zijn. Gebiedsregie vanuit de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Gemeentebelangen Eemsdelta  wil dat voor de komende jaren de financiële middelen beschikbaar blijven om bestaande- en nieuwe initiatieven voort te kunnen zetten.

 

9. Wijk- en dorpsbudget

 • Elke wijk of dorp krijgt een eigen budget om vrij te besteden.
 • Door middel van referenda wordt het budget besteed.
 • Iedere inwoner kan aanspraak maken op het budget.

Een vrij te besteden budget voor elke wijk of dorp. Het budget dient te worden besteed om een breed gedragen idee vorm te geven. Gemeentebelangen Eemsdelta wil hiermee de leefbaarheid van elke woonkern versterken. Inwoners weten zelf het beste in welke omgeving ze het prettigste wonen en leven. Wil men bomen in de straat of juist helemaal niet. Asfalt of klinkers etc. De gemeente zal alleen adviseren en niet bepalen. De juridische kaders, uitvoering en budgetten zullen ten aller tijde dienen te worden gewaarborgd door de gemeente.

 

10. Betaalbaar openbaar vervoer en bereikbaarheid

 • Betere en goedkopere verbindingen tussen de woonkernen.
 • Gemeentelijke openbaar vervoer organisatie.
 • Invoeren van een gemeentelijke OV-pas.

Gemeentebelangen Eemsdelta wil een regeling realiseren die bedoeld is om inwoners met een laag inkomen gratis met de bus of trein laten reizen door de hele provincie Groningen. Een laag inkomen is dan geen belemmering meer om op verschillende plekken te komen voor bijvoorbeeld scholing en werk, die anders onbereikbaar zouden zijn.
Behalve goed en beschikbaar openbaar vervoer moet de onze gemeente ook optimaal te bereiken zijn via wegen, spoor en water. Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de economie en leefbaarheid in onze regio.
- verdubbeling van de N33 met goede afslagen naar Delfzijl en Appingedam.
- verbeteren van de waterverbinding tussen Delfzijl en het achterland.
- betere verbinding voor een goede doorstroming tussen de woonkernen.
- verbeteren bereikbaarheid van de centrums.

 

11. Armoedebestrijding

 • Niet bovenaan de top, maar onderaan in de ranglijst van armste gemeenten.
 • Werken levert meer op dan een uitkering.
 • Kinderen hoeven niet op te groeien in armoede

Onze gemeente staat in de top vijf met gemeenten met gezinnen met een hoog armoederisico.
Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van Gemeentebelangen Eemsdelta bij het terugdringen van kinderarmoede. De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit maatschappelijk kan meedoen.

 

12. Evenementen ondersteunen

 • Financiële ondersteuning voor evenementen.
 • Mogelijkheid om vergunningen voor de duur van 5 jaar.
 • Vereenvoudigen van het vergunningentraject.

In onze gemeente worden goed bezochte en vrij toegankelijke evenementen zoals Havendagen, Sunsation, Bie Daip, Pinksterfeesten, Vrijmarkt (Koningsdagen) en Horeca Weekend georganiseerd. Door de bureaucratie is het organiseren van een evenement vaak een ingewikkelde aangelegenheid. Evenementen verdienen een eenvoudig vergunningstraject en geen papieren rompslomp, waardoor de organisatoren afhaken. Jaarlijks terugkerende evenementen dienen een vergunning te kunnen krijgen voor een periode van 5 jaar zolang er in de opzet en uitvoering niets verandert. Gemeentebelangen Eemsdelta blijft de subsidieregeling voor deze, en nieuwe toeristische evenementen ondersteunen.

 

13. Toegankelijke zorg

 • Zorg moet dichtbij blijven.
 • Verpleeghuisbedden en revalidatie plekken in onze eigen gemeente.
 • Ruimte voor zorgcoöperaties.

Om mensen niet onnodig te laten reizen zal de 1ste lijn zorg dichtbij blijven. Gemeentebelangen Eemsdelta vind dat er een plek komt met verpleegbedden in onze gemeente. Revalidatie na een operatie dient ook in de regio te blijven. Alles bij elkaar zal een ziekteperiode geen opgave voor de burgers of hun naasten moeten zijn.

 

14. (Verblijfs) Toeristische trekpleister

 • ruimte voor vakantieparken, campings, camperplaatsen en B&B ’s.
 • stimuleren van nieuwe toeristische producten in samenwerking met andere sectoren.
 • samenwerking met Stad en Ommeland 

De toeristische sector is van groot belang voor de Groningse economie. Toeristische bestedingen leiden tot werkgelegenheid. De sector draagt voor 6,5% bij aan de totale werkgelegenheid in Groningen. Maar lokaal is een flinke onderbenutting van de toeristische potentie. Toerisme en alles wat daarmee samenhangt draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Toerisme zien als sector die andere sectoren, zoals de detailhandel, logistiek en de agrarische sector, versterkt, in plaats van toerisme alleenstaande sector of als vervanging te zien.

 

Gemeentebelangen Eemsdelta wil verblijfstoerisme stimuleren door:

 • ruimte te geven voor vakantieparken, campings, camperplaatsen en B&B ’s.
 • stimuleren van nieuwe toeristische producten in samenwerking met andere sectoren.
 • samenwerking met Stad en Ommeland.